ӨР ТӨЛБӨРГҮЙН ЛАВЛАГАА


Шүүх, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр иргэн, хуулийн этгээдийг бусдад төлбөргүй эсэхийг тодорхойлно.

Лавлагаа, мэдээлэл олгох үндэслэл:

– Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр
– Төрийн эрх бүхий байгууллагын шаардлагаар

Бүрдүүлэх материал:

Иргэн бол:
– Иргэний цахим үнэмлэх
– Хураамж төлсөн баримт

Хуулийн этгээд бол:
– Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ
– Хураамж төлсөн баримт

Тодорхойлолтын хүчинтэй хугацаа:

Лавлагаа, мэдээлэл олгосон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.