Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 10 дугаар сарын тайлан