Төсвийн гүйцэтгэлийн 2019 оны 09 дүгээр сарын тайлан