Таны хүүхдийнхээ өмнө хүлээж буй чухал үүрэг хариуцлага бол хүүхдийн тэтгэлэг юм