Санхүүгийн тайлан

2018 оны санхүүгийн тайлан Аудитын итгэжлэл олгов.

2018 оны санхүүгийн тайлан Аудитын итгэжлэл олгов.

Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дугаар тушаалаар батлагдсан”Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын 2.2-ь заасан шаардлагын хангасан тул тус газарт Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар итгэжлэл олгов.

Дэлгэрэнгүй »