ШШГЕГ-ын даргын тушаал

 

Ахлах гүйцэтгэгчийн эрх бүхий албан хаагчдын шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцох журам
Гүйцэтгэх баримт бичгийн нэгдсэн цахим бүртгэл хөтлөх журам
Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам
Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны нийгмийн ажилтны ажлын заавар
Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны сэтгэл зүйчийн ажлын заавар
Хяналт шалгалт, дотоод аудит, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны журам
Шийдвэр гүйцэтгэгчид мэргэшлийн зэрэг олгох, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам
Шийдвэр гүйцэтгэлийн хувийн хэргийн дугаар олгох журам
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам
Шүүхийн ийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цахим хуудас ажиллуулах, цахим шуудан ашиглах журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтанд шагнал, урамшуулал олгох журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцас, албаны үнэмлэхийг хураан авах, тооцоо хийх журам
Зан үйлээ засах сургалтанд хамрагдах албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүний зан үйлд нөлөөлөх сургалт явуулах журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албаны шалгалт явуулах журам
Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хөтлөгдөх анхан шатны бүртгэлийн жагсаалт, загварыг батлах тухай
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйлчилгээний стандарт
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албан хаагчдын ажлын цагийг бүртгэх журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын баримт бичгийн эргэлт, түүнд тавих дотоодын хяналтыг зохион байгуулах журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх журмын боловсруулах, хэрэгжүүлэх журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийг бакалвр, магистр, удирдлага, докторын сургалтанд хамруулах журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам
Дотоод удирдлагын ЭЙБЛ системийг ашиглах заавар
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчид ажлын үнэмлэх олгох,ашиглах журам
Төрийн үйлчилгээний албан тушаал эрхэлж бүй алба хаагчидтай байгуулах “Хөдөлмөрийн гэрээний загвар”
ШШГБ-ын архивын аждын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн заавар
Тусгай ажиллагааны төвийн алба хаагчдад мэргэшлийн зэрэг олгох журам
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын бага бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичиг