Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Д/д

Овог нэр Албан тушаал

Хүлээн авах хуваарь

    1 Хурандаа Б.Батжаргал

Газрын дарга

Ажлын өдрүүдэд

10:00-12:00 15:00-17:00

    2 Хошууч Б.Ганзориг

Цагдан хорих байрны дарга

Ажлын өдрүүдэд

10:00-12:00 15:00-17:00

    3  М.Нарантуяа

Ахлах нягтлан бодогч

Ажлын өдрүүдэд

10:00-12:00 15:00-17:00

    4 Дэслэгч П.Үнэнбат

Сургалт, хүний нөөц,  хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Ажлын өдрүүдэд

10:00-12:00 15:00-17:00

    5 Дэслэгч Б.Норолхоо

Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч

Ажлын өдрүүдэд

10:00-12:00 15:00-17:00

    6  Дэслэгч А.Жамбалсүрэн

Хөрихөөс өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч

Ажлын өдрүүдэд

10:00-12:00 15:00-17:00

    7 Дэслэгч Б.Бадам

45 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгч

Ажлын өдрүүдэд

10:00-12:00 15:00-17:00

    8 Дэслэгч Ц.Дайриймаа

46 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгч

Ажлын өдрүүдэд

10:00-12:00 15:00-17:00

    9 Дэслэгч Б.Лхагвазагд

47 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгч

Ажлын өдрүүдэд

10:00-12:00 15:00-17:00

  10 Дэслэгч Ч.Энхбаяр

48 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгч

Ажлын өдрүүдэд

10:00-12:00 15:00-17:00