Хөрөнгийн цахим бүртгэлийн хяналтын системийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүллээ.