2019 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан