2018 оны санхүүгийн тайлан Аудитын итгэжлэл олгов.

537610573156318157826844357774346526130176nМонгол улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дугаар тушаалаар батлагдсан”Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын 2.2-ь заасан шаардлагын хангасан тул тус газарт Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар итгэжлэл олгов.