2018 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

005