2018 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

003