2018 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

001