2018 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

010