2018 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

003