2019 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

төсвийн гүйцэтгэл 2019.7 төсвийн гүйцэтгэл 2019.7.1