2019 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

төсвийн гүйцэтгэл 2019.6 төсвийн гүйцэтгэл 2019.6.1