2019 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

төсвийн гүйцэтгэл 2019.5