2019 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

төсвийн гүйцэтгэл 2019.2