2019 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

төсвийн гүйцэтгэл 8 сар